Διαμεταφορέας

Πολλά νομικά θέματα μπορούν να απασχολήσουν έναν διαμεταφορέα κατα τη διάρκεια της μεταφοράς προϊόντων και εμπορευμάτων. Δεν χρειάζεται όμως να σπαταλάει μόνος του χρόνο και χρήμα για να καταλήξει στη λύση τους.

 

Νομική Προστασία Διαμεταφορέως

Ο δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι ο αναφερόμενος στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ιδιότητα του Διαμεταφορέα.

Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται για τις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Με ευθύνη του μεταφορέα καθυστερημένη παράδοση εμπορεύματος στον προορισμό του, όταν συμφωνήθηκε ρητά ημέρα άφιξης, καλύπτεται:
  • Απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά διαμεταφορέα
  • Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά μεταφορέα ή άλλου υπεύθυνου
 • Καθυστερημένη άφιξη μεταφορέα στον προορισμό του εξ άλλης αιτίας (π.χ. τροχαίο ατύχημα - τεχνική βλάβη - τουμπάρισμα), καλύπτεται:
  • Απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά διαμεταφορέα
  • Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά μεταφορέα ή άλλου υπεύθυνου
 • Κατάσχεση οχήματος και δέσμευση εμπορεύματος λόγω ποινικής εμπλοκής του μεταφορέα (λαθρομετανάστες- πρόβλημα στην άδεια κυκλοφορίας-πρόβλημα στην άδεια οδήγησης - περιορισμός της κυκλοφορίας-υπέρβαρο φορτίο-πρόβλημα στην κατά νόμο απαιτούμενη άδεια μεταφοράς), καλύπτεται:
  • Νομικές ενέργειες για την αποδέσμευση του εμπορεύματος και την μεταφόρτωσή του.
  • Απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά διαμεταφορέα
  • Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά μεταφορέα ή άλλου υπεύθυνου
 • Όταν ο μεταφορέας δεν τήρησε τις αποδεδειγμένα περί του αντιθέτου σαφείς οδηγίες του διαμεταφορέα ως προς τις προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις, με αποτέλεσμα την δέσμευση του εμπορεύματος, καλύπτεται:
  • Νομικές ενέργειες για την αποδέσμευση του εμπορεύματος
  • Απόκρουση απαιτήσεων τρίτων κατά διαμεταφορέα
  • Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά μεταφορέα ή άλλου υπεύθυνου
 • Μη πληρωμή του συμφωνηθέντος ναύλου στον διαμεταφορέα απο τον παραγγελέα της μεταφοράς μετά την εκτέλεση της και παρά την συμβατική υποχρέωση του τελευταίου, καλύπτεται:
  • Αγωγή για την διεκδίκηση του ναύλου
 • Κατάσχεση οχήματος και δέσμευση εμπορεύματος σε περίπτωση φόρτωσης/μεταφοράς εμπορεύματων, εν όλω ή εν μέρει διάφορων εκείνων της περιγραφής/εντολής του παραγγελέα και των οποίων την ύπαρξη δεν ηδύνατο ο διαμεταφορέας /μεταφορέας από την συσκευασία ή εξ άλλων στοιχείων να γνωρίζει αλλά και ούτε στην μεταφορά τους αμέσως συγκατατέθηκε, καλύπτεται:
  • Νομικές ενέργειες για την αποδέσμευση του γνωστού στον διαμεταφορέα εμπορεύματος.
  • Απόκρουση αγωγής μεταφορέα κατά διαμεταφορέα.
  • Παρεμπίπτουσα αγωγή κατά φορτωτού ή άλλου υπαιτίου.
 • Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας του διαμεταφορέα όταν ενάγεται,για ζημιές που προκλήθηκαν στο μεταφερόμενο εμπόρευμα, εφ'όσον υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη τέτοιου κινδύνου
 • Διαφορές που ανακύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του διαμεταφορέα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα και την δηλωθείσα εγκατάστασή του και εφ'όσον η σχετική αξίωσή του δεν εμφανίζεται ως προφανώς άδικη ή ασύμφορη και εμφανίζει επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας
 • Η διεκδίκηση του διαμεταφορέα των ορίων απαλλαγής που προβλέπουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά του (ως άνω) κατά του υπαιτίου τρίτου, εφ' όσον η διεκδίκηση δεν εμφανίζεται ως προφανώς άδικη ή ασύμφορη και εμφανίζει επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας
 • Ποινική υπεράσπιση του διαμεταφορέα όταν κατηγορείται για εξ'αμελείας αδικήματα

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - Δεν παρέχεται κάλυψη:

 1. Όταν η απαίτηση του διαμεταφορέα αποδειχθεί ψευδής, δόλια, καταχρηστική και παράνομη.
 2. Όταν ευθύνεται για πράξεις και παραλείψεις εκ δόλου ή βαριάς αμέλειας.
 3. Όταν αμέσως ή εμμέσως εμπλέκεται σε παραβιάσεις αποκλεισμού, λαθρεμπόριο και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
 4. Όταν η παραφύλαξη των συμφερόντων του βρίσκεται άμεση ή έμμεσα σε συνάφεια με πόλεμο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, ανταπεργίες και πυρηνικά ατυχήματα.
 5. Σε περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή μετά 6 μήνες από την ακύρωση του συμβολαίου που κάλυπτε τον κίνδυνο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για την Ελλάδα και τις χώρες της Ε.Ε. εκτός των περιπτώσεων 7,8 και 9, που η κάλυψη ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Ασφαλιστικό Ποσό 4.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Λογιστές - Φοροτεχνικοί »