Λογιστές - Φοροτεχνικοί

Δημιουργήθηκε εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας για τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, προσαρμοσμένο στις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις προσφέροντας ασφαλιστικές καλύψεις που σχετίζονται με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 

Νομική Προστασία Λογιστών - Φοροτεχνικών

Από αρχές του 2011 με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2009/123 της Ε.Ε., όλοι οι λογιστές έχουν ποινικές και αστικές ευθύνες έναντι των πελατών τους, και θα είναι υπόλογοι απέναντι στο νόμο (Ν 3842/2010).

Από τη σχετική νομοθεσία προβλέπονται κυρώσεις:

 • διοικητικές (υψηλά πρόστιμα από 3.000 Ευρώ – 30.000 Ευρώ),
 • πειθαρχικές (αφαίρεση αδείας, κλείσιμο γραφείου),
 • ποινικές (φυλάκιση από 1 έως 10 έτη).

Η ARAG, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς, δημιούργησε εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας για τους λογιστές – φοροτεχνικούς.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ θα πρέπει να συνδυάζεται με την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, προκειμένου να υπάρχει πλήρης κάλυψη. Είναι σημαντική η νομική προστασία να παρέχεται από ανεξάρτητη και εξειδικευμένη εταιρία νομικής προστασίας, όπως η ARAG, για να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων.

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος ως φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειριστής κλπ. όταν πρόκειται για εταιρία, με την ιδιότητά τους ως επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, για την νομίμως ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα του λογιστή - φοροτέχνη.

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:

 • για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων αλλά και της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την ασφαλισμένη δραστηριότητα
 • για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την ασφαλισμένη δραστηριότητα (διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις)
 • για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας
 • πέραν της προσεπίκλησης καλύπτεται και η απόκρουση αγωγής για πράξεις ή παραλείψεις, σε θέματα που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και αποτελούν εξ αμελείας παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Διαμεταφορέας Φυσιοθεραπευτές »