Γενικό Πλαίσιο Συνυπηρέτησης Στρατιωτικών

Από τον δικηγόρο Πέτρο Δημοβέλη

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολεί πολλούς στρατιωτικούς, οι οποίοι είναι παντρεμένοι με δημόσιο υπάλληλο, είναι το θέμα της συνυπηρέτησης, το οποίο αποτελεί βασικό κομμάτι της ισορροπίας της οικογένειας τους .

H συχνότητα των μεταθέσεων επιβάλλει την διατήρηση δύο κατοικιών σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, δεδομενο που εκτός από τα αντικειμενικά προβλήματα που προκαλεί εκ των πραγμάτων, δημιουργεί επιπλέον δισεπίλυτα οικονομικά και σοβαρά οικογενειακά προβλήματα.

Ο νομοθέτης, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παραμέτρους, καθώς και την συνταγματική επιταγή για την προστασία του γάμου και της οικογένειας όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Συντάγματος, προσέδωσε τα νομικά εργαλεία στις οικογένειες των στρατιωτικών (και των υπολοίπων ένστολων) ώστε να μπορούν να υπηρετούν στο ίδιο μέρος με τον/την σύζυγο που εργάζεται στον δημόσιο τομέα.

Η συνυπηρέτηση στρατιωτικών και συζύγων δημόσιων υπαλλήλων προβλέπεται από τον Ν. 2946/2001. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 αναφέρεται: «Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους».  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 σημειώνεται ότι «η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο».

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα αφορά στις αποσπάσεις νοσηλευτών/ νοσηλευτριών για λόγους συνυπηρέτησης με ένστολο. Συγκεκριμένα η ψήφιση του Νόμου 3812/2009 επέφερε την αναθεώρηση του καθεστώτος συνυπηρέτησης της κατηγορίας αυτής των εργαζομένων καταργώντας για αυτούς τις προηγούμενες ευνοϊκές διατάξεις που επέτρεπαν την συνυπηρέτηση των νοσηλευτών στον τόπο υπηρέτησης του στρατιωτικού  και πλέον εξαναγκάζονται για μια πενταετία τουλάχιστον να μην μπορούν να αποσπασθούν βάση των ειδικών διατάξεων οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για τους υπόλοιπους υπαλλήλους.

Δυστυχώς σε συνέχεια των προβλημάτων των νοσηλευτών το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμ. 281/11/Ερ. 16/11/21-06-2011 γνωμοδότησή του δέχτηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3754/2009, ως νεότερες, αλλά και ειδικότερες, αφού αφορούν μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, κατισχύουν αυτών των άρθρων 7 του Ν. 287/1976 και 21 του Ν. 2946/2001, καθόσον, ναι μεν οι ως άνω διατάξεις αποσκοπούν στην προστασία της οικογένειας, κατ’ επιταγή της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος, γίνεται, όμως, δεκτό ότι το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία κατατάσσεται σε ιδιαίτερα υψηλή θέση στην κλίμακα των συνταγματικών αξιών, μπορεί δε να δικαιολογήσει περιορισμούς στην άσκηση άλλων δικαιωμάτων, καθώς και αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας.  Εκτός όλων αυτών θα ήθελα να επισημάνω ότι σύμφωνα με τον  Ν. 4058/2012 ΦΕΚ 63 Α΄, άρθρο 18, απαιτείται πλέον για την έγκριση της απόσπασης για συνυπηρέτηση και η υπογραφή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην διοικητική πράξη, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τον χρόνο αναμονής για την έγκριση μιας απόσπασης.

Τέλος, ένα από τα προβλήματα που ξεπεράστηκαν επιτυχώς  ήταν και η επίτευξη συνυπηρέτησης δοκίμων δημοσίων υπαλλήλων με στρατιωτικό, σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/4969/20002/12-10-2010 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό  παρότι ο νομοθέτης ορθώς προέβλεψε την διαδικασία της απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου με στρατιωτικό, εντούτοις η συγκεκριμένη διαδικασία εμφανίζει αρκετά προβλήματα στην εφαρμογή της, όπως: υπέρμετρες καθυστερήσεις, άρνηση των φορέων προέλευσης του υπαλλήλου,  άρνηση στην ανάληψη καταβολής της μισθοδοσίας από τον φορέα απόσπασης, μη δυνατότητα απόσπασης νοσηλευτών για 5 χρόνια από τον διορισμό, έλλειψη συνεννόησης φορέων, γραφειοκρατία, και πολλά άλλα που δημιουργούν ιδιαίτερο άγχος και επιπλέον οικονομικά προβλήματα στην οικογένεια κάθε στρατιωτικού, ειδικά δε, αυτές τις δύσκολες εποχές.

Προκύπτει, δηλαδή, από όλα  τα παραπάνω η άμεση αναγκαιότητα για την πολιτεία, από την στιγμή που δέχεται τον ιδιαίτερο ρόλο του στρατιωτικού, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της συνυπηρέτησης με συζύγους δημόσιους υπαλλήλους, ώστε να διενεργούνται οι αποσπάσεις παράλληλα ή ταυτόχρονα  με την μετάθεση του στρατιωτικού συζύγου καθότι είναι θέμα μείζονος σημασίας για τον οικογενειακό ιστό  και προγραμματισμό  .   

Για τους παραπάνω λόγους σκόπιμο κρίνεται για όσους ενδιαφέρονται η θίγονται  να απευθυνθούν άμεσα στο συνεργάτη της ΑRAG στη Λάρισα Κυριάκο Πράττο  με σκοπό τη σωστή και επιτυχή αντιμετώπιση του θέματος τους  .

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
Πέτρου  Ευαγ.   Δημοβέλη & Συνεργατών
Τηλ 2410537206- 6972018808
Μ. Αλεξάνδρου 3 - Λάρισα 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2016 16:47