Οδηγός για Οδοιπορικά - Δαπάνες Μετακίνησης

Από τον δικηγόρο Πέτρο Δημοβέλη

Το σοβαρό και σημαντικό θέμα των οδοιπορικών ρυθμίζεται πλέον από τις διατάξεις του Ν 4336/2015. Κύριες επισημάνσεις που μπορούν να διατυπωθούν συνοπτικά και σε γενικές γραμμές είναι οι εξής :

Οι μετακινούμενοι εκτός έδρας, με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας και για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, επιμόρφωση κ.λ.π. δικαιούνται δαπανών μετακίνησης.

 • Έδρα του υπαλλήλου κατά τας διατάξεις του Ν.4336/2015(ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015) ορίζεται το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, διαφορετικά η κατοικία του σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή στην περίπτωση που ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης. Π.χ. έστω ότι η υπηρεσία του υπαλλήλου βρίσκεται στην Πάτρα, αλλά η κατοικία του βρίσκεται στο Αίγιο. Σε περίπτωση μετακίνησής του για εκτέλεση υπηρεσίας στην Αθήνα, ως έδρα δεν θα θεωρηθεί η Πάτρα αλλά το Αίγιο, δεδομένου ότι είναι πιο κοντά στον τόπο προορισμού και συνεπώς τα έξοδα μετακίνησης που θα εγκριθούν θα είναι αυτά που αντιστοιχούν στην απόσταση Αίγιο – Αθήνα και όχι Πάτρα – Αθήνα. Αντιθέτως, εάν ο ίδιος υπάλληλος θα έπρεπε να μετακινηθεί στον Πύργο, τότε τα έξοδα μετακίνησης που θα αναγνωρισθούν θα είναι για την απόσταση Πάτρα – Πύργος και όχι Αίγιο – Πύργος, δεδομένου ότι σε αυτήν την περίπτωση η υπηρεσία του υπαλλήλου είναι σε πλησιέστερη απόσταση από τον τόπο προορισμού.

 • Ως κατοικία  ορίζεται ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτού

 • Αποφάσεις μετακίνησης:  Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων η ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα και βεβαίωση δέσμευσης αυτής κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού.

  Πρέπει κατ’ αρχάς να είναι γραπτές, να εκδίδονται, πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου, για κάθε μετακίνηση χωρίς να αναφέρονται σε αυτές μετακινήσεις που δεν σχετίζονται μεταξύ τους και να περιλαμβάνουν απαραίτητα τα εξής στοιχεία Επισημαίνεται ότι δεν καλύπτονται δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή των υπαλλήλων σε συνεδριάσεις των υπηρεσιακών ή πειθαρχικών συμβουλίων ή για συμμετοχή σε συνεντεύξεις επιλογής προϊσταμένων κ.λ.π.

 • Έξοδα κίνησης εντός έδρας: Ως εντός έδρας μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση μέχρι πενήντα (50) χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινουμένου ή μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

 • Έξοδα κίνησης εκτός έδρας : Ως εκτός έδρας μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση πέραν των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινούμενου ή πέραν των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή ανεξαρτήτου απόστασης για μετακίνηση από νησί σε νησί. Επισημαίνεται ότι το όριο των πενήντα (50) χιλιομέτρων υπολογίζεται μόνο για την απόσταση μετάβασης του υπαλλήλου στον τόπο εκτέλεσης υπηρεσίας και δεν αθροίζεται σε αυτό η απόσταση επιστροφής στην έδρα του Εάν π.χ. υπάλληλος μετακινηθεί από το κέντρο της Αθήνας στην Ελευσίνα (απόσταση 21 χλμ.) δεν θα θεωρηθεί ότι έχει μετακινηθεί σε απόσταση 42 χλμ. από την έδρα του (21χλμ. μετάβασης και 21χλμ. επιστροφής), αλλά σε απόσταση 21 χλμ. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται άθροιση των χιλιομέτρων μετάβασης και επιστροφής.

 • Ορίζεται ότι ο αριθμός των επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Στο όριο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι ημέρες για μετακίνηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας αλλά και για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κλπ. Επισημαίνεται ότι για τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ημερών λαμβάνονται υπόψη όλες οι εκτός έδρας ημέρες μετακίνησης ανεξαρτήτως της διανυκτέρευσης ή μη του υπαλλήλου εκτός της έδρας του. Συνεπώς, η ημέρα εκτός έδρας (μετακίνηση άνω των 50 χιλιομέτρων) με αυθημερόν επιστροφή υπολογίζεται ως πλήρης ημέρα και συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό.

 • Ορίζεται ότι τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων όλων των απαιτούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι εκτός της έδρας τους τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή τους σε αυτή.

  Ειδικότερα, οι μετακινούμενοι εκτός έδρας επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημία του αυτοκινήτου και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς.

  Ημερήσια αποζημίωση :
  Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που καταβάλλεται στο μετακινούμενο για τη μετακίνησή του εκτός έδρας στο εσωτερικό. Το ποσό αυτό ορίζεται στα σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου. Επισημαίνεται ότι ποσά ημερήσιας αποζημίωσης, υψηλότερα από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, (π.χ. 56 € για τους μηχανικούς κ.λ.π.) παύουν να ισχύουν από 1-1-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νέου νόμου.


(Χιλιομετρική αποζημίωση – Ανώτατο όριο κατά μήνα χιλιομέτρων) :
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς. Επισημαίνεται ότι μέχρι την τυχόν έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για μετακίνηση με αυτοκίνητο, εξακολουθεί να καθορίζεται από την αριθμ. 2/56533/0022/10-10-2006 (Β 1772) κ.υ.α. και ανέρχεται στα 0,15€ το χιλιόμετρο.

 • Έξοδα διανυκτέρευσης :
  Αναγνωριζόμενα έξοδα διανυκτέρευσης, κατά τη μετακίνηση του υπαλλήλου.
  Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται στις εξής περιπτώσεις:

  α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

  β. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής του μετακινούμενου στην έδρα του, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, η σχετική δαπάνη δεν νομιμοποιείται και απορρίπτεται.

Για τους παραπάνω λόγους σκόπιμο κρίνεται για όσους ενδιαφέρονται η θίγονται  να απευθυνθούν άμεσα στο συνεργάτη της ΑRAG στη Λάρισα Κυριάκο Πράττο  με σκοπό τη σωστή και επιτυχή αντιμετώπιση του θέματος τους .

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
Πέτρου  Ευαγ.   Δημοβέλη & Συνεργατών
Τηλ 2410537206- 6972018808
Μ. Αλεξάνδρου 3 - Λάρισα

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2016 16:47