Ρυμουλκούμενα και Επικαθήμενα

Ένα ειδικό Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Ρυμουλκούμενων και Επικαθήμενων.

 

Νομική Προστασία Ρυμουλκούμενων και Επικαθήμενων

Ασφαλιστική προστασία απολαμβάνει ο κύριος και ο νόμιμος κάτοχος, καθώς και όποιος με την άδεια του, νομίμως έλκει το ασφαλισμένο όχημα (ρυμουλκούμενο ή επικαθήμενο).

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:

 • για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.
 • για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια για τον εξ αμελείας θάνατο ή τραυματισμό προσώπου σε τροχαίο ατύχημα και για την εξ αμελείας παράβαση διατάξεων που αφορούν την τροχαία κυκλοφορία.
 • για προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, λόγω αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος, καθώς και για την επανάκτηση τους.
 • σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την ιδιότητα του κυρίου ή του νόμιμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος, όπως είσπραξη ναύλου, σταλίες, διαφυγόντα κέρδη.

Όριο κάλυψης

Το ασφαλιστικό ποσό ορίζεται σε 6.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για τους συνασφαλισμένους.

Τοπική έκταση ασφαλιστικής κάλυψης

Η Ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα, Ευρώπη και Παραμεσόγειες χώρες

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.