Εφοριακοί με Αστυνομικά καθήκοντα

Μόνο μία εξειδικευμένη εταιρία Νομικής Προστασίας όπως η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 έχει την δυνατότητα να διαμορφώνει ασφαλιστικά προγράμματα «κομμένα και ραμμένα» στις ασφαλιστικές ανάγκες ειδικών ομάδων ασφάλισης όπως των εφοριακών με αστυνομικά καθήκοντα.

 

Νομική Προστασία Εφοριακών με Αστυνομικά Καθήκοντα

Νομική προστασία απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η με την ιδιότητα του υπαλλήλου και η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ όπως για παράδειγμα

 • Απόσπαση - Μετάθεση - Μετάταξη - Κρίσεις - Προαγωγές
 • Βλαπτικές μεταβολές
 • Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο Ασφάλισης
 • Αιτιολογίες - Ε.Δ.Ε. - Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
 • Παρακράτηση μισθού
 • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
 • Διοικητικά πρόστιμα
 • Δικαιώματα αδείας - αναπαύσεων - μεταθέσεων
 • Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί μεταθέσεων

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεών τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για κατηγορίες που θα αναφέρονται στην εξ'αμελείας πρόκληση σωματικών βλαβών ή θάνατο προσώπου καθώς και άλλων κατηγοριών για εξ'αμελείας ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως υπαλλήλου. Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας ως οδηγός υπηρεσιακού οχήματος.

Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:

Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων, που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων.

Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που δεν έχει άδεια ικανότητας οδηγού που προβλέπεται απ' τον Νόμο, καθώς & σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή του νόμιμου κάτοχου του οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας.

Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων, που απορρέουν άμεσα από την μελέτη την οικοδόμηση ή μετατροπή ενός ακινήτου, κτίσματος ή μέρους κτίσματος των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται να γίνει κύριος ή κάτοχος, περιλαμβανομένης και της κατοικίας του ασφαλισμένου και της πρόκλησης ζημιών σ΄ αυτήν.

Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων.

Σε περιπτώσεις διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο ασφαλισμένος

Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία.

Σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις προσλήψεως των νομίμων εκπροσώπων, νομικών προσώπων.

Σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους.

Σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων.

Σε περιπτώσεις διαφορών από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα.

Σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω απ' τα σήματα, τις ευρεσιτεχνίες κλπ

Σε περίπτωση διαφορών από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο.

Σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.

Αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.

Για την διαδικασία κηρύξεως νόμου κλπ ως αντισυνταγματικού.

Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά την λήξη του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.

Σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, αναγκαστική απαλλοτρίωση, υποχρεωτική διευθέτηση ορίων ακινήτων και εμπράγματης δουλείας.

Αν βεβαιωθεί, ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Η ARAG αναλαμβάνει:

- τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα όρια του κώδικα περί αμοιβής δικηγόρων, στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου,

- τα δικαστικά έξοδα,

- έξοδα & τέλη για προσφυγές ενώπιον διοικητικών αρχών

- τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων

- την επιδικασθεισόμενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:

Ασφαλιστικό ποσό 24.000 €. ανά περίπτωση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

H ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Τα ετήσια μικτά ασφάλιστρα για κάθε υπάλληλο είναι 68 Ευρώ.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Υπάρχει η δυνατότητα ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ με χορήγηση έκπτωσης

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Η ARAG αναλαμβάνει:

 • τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου,
 • τα δικαστικά έξοδα,
 • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων
 • την επιδικασθεισόμενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Ασφαλιστικό ποσό 24.000 €. ανά περίπτωση.

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Υπάλληλοι ΟΤΕ