Διαχειριστές Πολυκατοικιών

Η διαχείρηση της πολυκατοικίας γίνεται τώρα πιο εύκολη αφού η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 εξασφαλίζει τον διαχειριστή για θέματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, για πράξεις, παραλήψεις ή παραβάσεις.

 

Νομική Προστασία Διαχειριστών Πολυκατοικιών

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική του δραστηριότητα με την ιδιότητα του διαχειριστή πολυκατοικίας.

Α' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο ειδικό αυτό πρόγραμμα ασφαλίζονται οι εκάστοτε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ πολυκατοικιών για θέματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για πράξεις, παραλείψεις ή παραβάσεις καθώς επίσης και οι κοινόχρηστοι χώροι και τα κοινόχρηστα αγαθά, όπως:

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως νοσηλευτών.

 • Ένοικος αρνείται την καταβολή κοινοχρήστων. Εγείρεται αγωγή εναντίον του.
 • Ένοικος αρνείται ή κωλυσιεργεί την καταβολή δαπάνης αντικατάστασης σωληνώσεων, βαφής του κτιρίου, μόνωση της ταράτσας κλπ.
 • Ο διαχειριστής κατηγορείται για υγειονομικές παραβάσεις ή ποινικά αδικήματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων του.
 • Παραδίδεται ελλιπές φορτίο πετρελαίου ή κακής ποιότητας και προκαλεί ζημιές στον λέβητα.
 • Προκύπτουν διαφορές ως προς την τιμή ή την ποιότητα εργασίας ελαιοχρωματισμού κοινοχρήστων χώρων κλπ.
 • Νεοαγορασθείς καυστήρας ή άλλο για την κοινή χρήση και εξυπηρέτηση μηχάνημα ή εξάρτημα αποδεικνύονται ελαττωματικά.
 • Προκαλούνται ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από υπαιτιότητα τρίτου και εγείρεται αγωγή αποζημίωσης εναντίον του.

Ασφαλιστική προστασία απολαμβάνει ο εκάστοτε διαχειριστής της προσδιοριζόμενης με ταχυδρομική διεύθυνση στο ασφαλιστήριο οικοδομής, εφόσον ασκεί νομίμως τα καθήκοντά του.

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται:

 • Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης σε περιπτώσεις ζημιάς κοινοχρήστων χώρων και κοινοχρήστων αγαθών
 • Για την ποινική υπεράσπιση του διαχειριστή όταν κατηγορείται για εξ αμελείας αδικήματα που έχουν σχέση με την δραστηριότητά του.
 • Για την διεκδίκηση της είσπραξης των νομίμως κατανεμημένων οφειλών, κοινοχρήστων δαπανών εκ μέρους των υπόχρεων
 • Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις των κοινοχρήστων χώρων και αγαθών καθώς και συμβολαίων που καλύπτουν τον εκάστοτε διαχειριστή και τους κοινόχρηστους χώρους
 • Για την προσεπίκληση, της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας, του εκάστοτε νόμιμα εκλεγμένου διαχειριστή.

Η ασφαλιστική προστασία αφορά τον διαχειριστή αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους και αγαθά και δεν αφορά τις διηρημένες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών.

Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη της ασφάλισης και ισχύει στην Ελλάδα.

Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υπάρχει δυνατότητα ο ασφαλισμένος να επιλέξει ανάμεσα στα προγράμματα (Α & Β), όπου στο Β’ μειωμένο πρόγραμμα διαχειριστών ισχύουν όλες οι καλύψεις του προγράμματος Α, πλην της κάλυψης για τη διεκδίκηση των οφειλομένων κοινοχρήστων.

Ισχύει ωστόσο, η δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων από άλλη αιτία του εκάστοτε διαχειριστή, άνευ ορίου/περιορισμού.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β΄

 • Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης σε περιπτώσεις ζημιάς κοινοχρήστων χώρων και κοινοχρήστων αγαθών
 • Για την ποινική υπεράσπιση του διαχειριστή όταν κατηγορείται για εξ αμελείας αδικήματα που έχουν σχέση με την δραστηριότητά του.
 • Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις των κοινοχρήστων χώρων και αγαθών καθώς και συμβολαίων που καλύπτουν τον εκάστοτε διαχειριστή και τους κοινόχρηστους χώρους
 • Για την προσεπίκληση, της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας, του εκάστοτε νόμιμα εκλεγμένου διαχειριστή.

Η ασφαλιστική προστασία αφορά τον διαχειριστή αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους και αγαθά και δεν αφορά τις διηρημένες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών.

Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη της ασφάλισης και ισχύει στην Ελλάδα.

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

 • Αμοιβές των δικηγόρων.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
 • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
 • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Διοικητικά Συμβούλια »