Διευθυντικά Στελέχη

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24 είναι δίπλα σε κάθε Διευθυντικό Στέλεχος για να το προστατεύσει και να το βοηθήσει με οποιοδήποτε νομικό ζήτημα προκύψει.

 

Νομική Προστασία Διευθυντικών Στελεχών

Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, υπό την ιδιότητά του ως διευθυντικού στελέχους στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα εργασίας και κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για κατηγορίες που αναφέρονται σε εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας, περιλαμβανομένης και της προσφυγής στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης και συκοφαντικής δυσφήμισης που έχουν σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου.

Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής με αίτημα αποζημίωσης για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης μέχρι του ποσού των 200.000€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Καλύπτεται η απόκρουση και προσεπίκληση του Δημοσίου σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεχθεί αγωγή αποζημίωσης και έχει σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική του ιδιότητα, καθώς και η προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας επαγγελματικής αστικής ευθύνης, εφ’ όσον τέτοια υπάρχει.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες με ευθύνη τρίτου.

Ασφαλιστικό Ποσό

26.000 € ανά ασφαλιστική περίπτωση

Πιο κάτω αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται:

  • Αμοιβές των δικηγόρων.
  • Τα δικαστικά έξοδα.
  • Οι αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών.
  • Οι αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων.
  • Οι αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων.
  • Τα έξοδα και τα τέλη για τις προσφυγές ενώπιον των διοικητικών, πειθαρχικών αρχών και δικαστηρίων.
  • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ

Οι ασφαλισμένοι μας έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο, με την εταιρία, κάνοντας χρήση των τηλεφώνων που έχουν στην διάθεσή τους, και να αναφέρουν τα θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία χρειάζεται νομική παρακολούθηση.

Αυτό ονομάζετε αναγγελία ζημίας.

Στη συνέχεια δρομολογούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να θωρακιστούν πλήρως νομικά οι πελάτες μας.

Φυσικά οι ασφαλισμένοι μας έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επικοινωνούν με τα νομικά τμήματα της εταιρίας όλο το 24ωρο, και να λαμβάνουν νομικές συμβουλές αλλά και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.